Ny tilbygning - HHX
logo
Studie- og ordensregler

Gældende for Handelsgymnasiet Skive pr. 13. december 2016

1. Indledning

Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil mellem dig som elev, dine forældre og skolen, hvor alle 3 parter har et ansvar. Skolens ansvar er blandt andet at synliggøre, hvad vi forventer af dig.

Du vil udvikle dig fra at være elev til at være studerende, mens du går på Handelsgymnasiet Skive. Det kræver gode arbejdsvaner. Vi vil hjælpe dig til at få gode arbejds- og studievaner ved at give dig nogle regler, du skal arbejde efter.

Du skal også opføre dig over for andre, sådan som du gerne vil have, at andre skal opføre sig over for dig. Det gælder både i omgangen med andre elever, med dine lærere og vores øvrige personale på skolen.

2. Adfærd

Almindelige regler for god opførsel er gældende for skolen.

Fester og sammenkomster mv.
Når du er til elevfest eller andet på skolen eller i skolesammenhæng, er enhver form for bryderi/klammeri/slåskampe uacceptable, ligesom det er uacceptabelt, at du på nogen måde blander dig. Din adfærd skal være følgende: gå væk og tilkald en vagt eller en lærer.

Hvis du overtræder ovenstående på rejser, er det skærpende.

Mobning
Skolen accepterer ikke mobning, hverken i skrift, tale eller ved fysisk kontakt. Hvis du kommer til at mobbe nogen, skal du omgående undskylde. Du har pligt til at gribe ind over for enhver form for mobning.

Det er en skærpende omstændighed, hvis mobning gentages eller foregår over længere tid.

3. Mødepligt

Mødepligt til undervisningen
På Handelsgymnasiet Skive har du mødepligt til undervisningen.

Skolen arrangerer i løbet af året et antal fællesarrangementer (fx foredrag, idrætsdag og julearrangement), som der også er mødepligt til.

Fravær og sygemelding
Hvis du skal have fravær pga. fx tandlæge- eller lægebesøg, køreprøve, mærkedage mm., skal du på forhånd orientere din kontaktlærer.

Hvis du bliver syg, skal du hurtigst muligt enten kontakte din kontaktlærer eller ringe til skolens kontor på 99 14 14 14.

Ved sygdom kan skolen forlange en friattest som dokumentation. Du skal selv betale for friattesten.

Hvis du helt undtagelsesvis har behov for længerevarende fravær (5 dage eller mere), skal du på forhånd aftale det med din kontaktlærer.

Registrering af fysisk fravær
Den enkelte faglærer noterer dit fravær i Lectio.

Du skal hurtigst muligt - og senest når du kommer i skole igen - skrive en fyldestgørende forklaring på dit fravær i Lectio.

Hvis dit fravær overstiger nogle nærmere fastsatte grænser, bliver du kontaktet af skolen, og hvis du er under 18 år, underretter vi dine forældre.

4. Arbejdsregler

Skriftligt arbejde

Snyd og afskrift
Dine besvarelser skal være dine egne selvstændige besvarelser, med mindre andet udtrykkeligt fremgår.

Du må hverken skaffe dig selv eller yde andre uretmæssig hjælp. Du må heller ikke udgive en andens arbejde for dit eget eller anvende tidligere bedømt arbejde uden henvisning til det.

Ved gruppearbejde hæfter du for hele besvarelsen, så du skal i fornødent omfang sikre dig, at alle gruppens medlemmer overholder ovenstående.

Hvis du overtræder ovenstående, vil din besvarelse/prøve mm. blive afvist som ikke-afleveret. Se endvidere afsnit 10 om konsekvenser, vi kan iværksættes ved gentagelser.

På Handelsgymnasiet bruger vi plagiatkontrol i Urkund.

Kvalitet
Dine besvarelser skal ud fra dit faglige niveau være i en acceptabel kvalitet.

Hvis du afleverer en besvarelse, der ud fra dit faglige niveau ikke er i en acceptabel kvalitet, vil besvarelsen/prøven mm. blive afvist som ikke-afleveret. Se endvidere afsnit 10 om konsekvenser, vi kan iværksætte ved gentagelser.

Løbende afleveringsopgaver
Du skal aflevere dit skriftlige arbejde til tiden og - jf. ovenfor - i en acceptabel kvalitet.

Ved sygdom eller lignende afleveres et Word-dokument i Lectio, hvor du skriver, hvorfor du ikke har afleveret. Som hovedregel skal du aflevere besvarelsen den dag, du er rask. Ellers skal du lave en individuel aftale med faglæreren. Hvis du ikke overholder det, afviser vi besvarelsen. Se endvidere afsnit 10 om konsekvenser, vi kan iværksætte ved gentagelser.

Registrering af skriftligt fravær
Den enkelte faglærer noterer fravær i Lectio.

Du skal hurtigst muligt - og senest når du kommer i skole igen - skrive en fyldestgørende forklaring på dit fravær i Lectio.

Hvis dit fravær overstiger nogle nærmere fastsatte grænser, kontakter vi dig, og hvis du er under 18 år, underretter vi dine forældre.

Mundtligt arbejde
Det er en forudsætning for at deltage i undervisningen, at du møder forberedt til timerne. Du skal altså have sat dig grundigt ind i den tekst, som faglæreren har bedt dig forberede.

Skriftlige og mundtlige prøver
Prøverne reguleres af:

 • Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser
 • Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive
 • Eksamens- og prøvereglement Handelsgymnasiet Skive

Specielt om prøven efter studieområdet del 1 (portfolieprøven)
Præsentationsportfolio:

Dagen, hvor der gives instruktioner mm. om præsentationsportfolioen og om selve prøven, er omfattet af eksamensreglerne. Hvis du kommer for sent den pågældende dag, giver vi dig en skriftlig advarsel - og du deltager herefter i portfolioeksamen.

Du skal have indholdet af præsentationsportfolioen godkendt. Hvis ikke det bliver godkendt, giver vi dig en ny frist for aflevering.

Du skal aflevere præsentationsportfolioen til tiden. Hvis du ikke overholder det, afviser vi den.

Du skal aflevere en godkendt præsentationsportfolio, for at du kan blive indstillet til prøven.

Selve prøven:

Hvis du udebliver - eller hvis du ikke er indstillet til prøven - får du ikke nogen karakter. Det gælder også, hvis vi har bortvist dig fra prøven. Du bliver ikke tilbudt en omprøve. Endvidere giver vi dig en skriftlig advarsel.

Hvis du er syg, giver lærerne dig en karakter.

Karakteren for opgaven har betydning for det/de fag, som du skriver opgave i.

Specielt om ”årsprøver”, terminsprøver mm.
Hvis du udebliver, får du ikke nogen karakter for prøven. Det gælder også, hvis vi bortviser dig fra prøven. Du bliver ikke tilbudt en omprøve. Desuden giver vi dig en skriftlig advarsel.

Karakteren for besvarelsen har betydning for det/de fag, som du skriver opgave i, og karakteren for ”årsprøver” indgår i det gennemsnit, vi beregner i forbindelse med din mulighed for oprykning.

Specielt om opgaven i Dansk og/eller Samtidshistorie - og studieretningsopgaven
Du skal aflevere dine fagvalg og din besvarelse til tiden og i en acceptabel kvalitet. Hvis du ikke overholder det, afviser vi det afleverede og giver dig en skriftlig advarsel.

Karakteren for opgaven indgår i årskarakteren for det/de fag, som du skriver opgave i.

Specielt om erhvervscase, det internationale område og studieretningsprojektet
Prøverne reguleres af:

 • Bekendtgørelse om prøver og eksamener i de de almene studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser
 • Eksamens- og prøvereglement Handelsgymnasiet Skive

Du skal aflevere din besvarelse til tiden og i en acceptabel kvalitet. Hvis ikke, afviser vi din besvarelse.

Aflevering af besvarelsen er en forudsætning for, at du kan blive indstillet til eksamen i faget/området.

5. It-regler

Du skal acceptere skolens it-regler første gang, du logger ind på http://selvbetjening.skivehs.dk med dit UNI-login og password. Herefter kan du til enhver tid se gældende it-regler ved at logge ind på http://selvbetjening.skivehs.dk og klikke på Intro.

6. Rygning

Hele skolens område er røgfrit. Hvis du vil ryge i skoletiden, må du kun ryge de anviste steder.

7. Snus

På Handelsgymnasiet Skive accepterer vi ikke, at der sælges eller købes posesnus/portionssnus. Vi accepterer heller ikke, at du efter brug efterlader snus på gulvet eller andre steder end i en skraldespand.

8. Rusmidler

Grundholdning
Overordnet set er det ikke foreneligt med at være elev på Handelsgymnasiet Skive, hvis du har et problematisk forbrug af rusmidler, hverken legale eller illegale.

Definition af problematisk forbrug
Et problematisk forbrug er et forbrug, der har negative konsekvenser for dig selv eller andre i forhold til dit faglige udbytte, din personlige/sociale udvikling eller studiemiljøet.

Bekymring om et problematisk forbrug
Hvis vi får mistanke om et problematisk forbrug, indgår vi i dialog med dig om vores bekymring med udgangspunkt i de konsekvenser, vi oplever for dit faglige udbytte, din personlige/sociale udvikling eller din påvirkning af studiemiljøet. Hvis vi finder det hensigtsmæssigt, involverer vi evt. dine forældre og forebyggelseskonsulenten.

Hvis mistanken/bekymringen fortsætter, vil vi sandsynligvis bede dig om at præsentere dokumentation for, at en læge har testet din urin, og at den er fundet fri for spor af hash eller andre euforiserende stoffer. Vi vil som regel give dig en 4 ugers varselsperiode.

Konstateret problematisk forbrug
Hvis vi konstaterer et problematisk forbrug (enten ved at dine prøver er positive, eller ved at du fortæller os om det), går vi i dialog om en behandling. Din behandling skal starte inden for en rimelig periode, som hovedregel inden for 4 uger.

Vi aftaler med dig, at din kontaktperson her på skolen får besked, hvis der opstår problemer i din behandling, eller hvis behandleren oplever, at du ikke gør fremskridt i forhold til at afslutte dit problematiske forbrug. Et problematisk forbrug uden behandling i fremskridt er uforeneligt med at gå på Handelsgymnasiet Skive.

Særligt om narkotiske stoffer
Hvis du besidder eller distribuerer narkotiske stoffer, er det uforeneligt med at være elev på Handelsgymnasiet Skive. Det gælder også ved deltagelse i arrangementer arrangeret af skolen, herunder fester, studieture osv.

Hvis du besidder narkotiske stoffer, vil du blive bortvist, og vi kan foretage en politianmeldelse, hvis vi skønner det hensigtsmæssigt.

Hvis du distribuerer narkotiske stoffer, vil du blive bortvist, og vi vil foretage en politianmeldelse.

Drug wipes
Hvis vi finder det hensigtsmæssigt, bruger vi drug wipes.

Meddelelsespligt
Hvis vi konstaterer, at du har et problematisk forbrug, og hvis du er under 18 år, er vi forpligtet til at underrette den eller de personer, der har forældremyndigheden over dig.

Vi henviser i øvrigt til ”Rusmiddelpolitik på ungdomsuddannelserne i Skive Kommune", som vi har tiltrådt.

9. Ansvar

Generelt
Hvis du beskadiger skolens undervisningsmaterialer, udstyr, inventar, bygninger mm., medfører det normalt erstatningspligt.

Bøger og andet undervisningsmateriale
Se under Skive Handelsskoles bibliotek på vores hjemmeside.

Informationer på Lectio
Du vil løbende modtage informationer på Lectio, og du har pligt til mindst 1 gang om dagen at se, om du har beskeder på Lectio.

10. Konsekvenser

Pædagogisk tilrettevisning ved faglærer/kontaktlærer/uddannelseschef
Hvis du ikke overholder studie- og ordensreglerne, vil du få en pædagogisk tilrettevisning.

Hvis du overtræder it-reglerne, vil du få en skriftlig pædagogisk tilrettevisning.

Sanktioner
Hvis du ikke efterlever den pædagogiske tilrettevisning, vil din lærer i samarbejde med uddannelseslederen/uddannelseschefen anvende nedenstående sanktioner (jf. bekendtgørelsen):

 • En skriftlig advarsel
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage i løbet af et skoleår. Vi registrerer din udelukkelse som fravær.
 • Prøve det pågældende år i alle de fag, der kan aflægges prøve i. Årskaraktererne bortfalder.
 • Tab af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag
 • Bortvisning
 • Standsning af SU

Hvis du er under 18 år, vil dine forældre modtage et anbefalet brev med en orientering om, at du har fået en sanktion.

Ved særligt grove overtrædelser kan vi straks iværksætte sanktionerne.

11. Karakterer

I januar og ved skoleårets slutning giver vi standpunktskarakterer. Normalt informerer vi ikke yderligere om det faglige niveau.

12. Eksamen og prøver

 Se eksamens- og prøvereglementet.

13. Oprykning til næste skoleår

Det er en forudsætning for oprykning til næste skoleår, ”at et simpelt gennemsnit af de karakterer, som er opnået ved afslutningen af et skoleår, er mindst 2,0”. Skolens ledelse kan dog dispensere.

Efter udlevering af standpunktskaraktererne i januar og og ved skoleårets afslutning kontakter vi de elever, der ikke har opnået mindst 2,0 og kan - efter vurdering - kontakte andre elever.

14. Aflysning af undervisningen

I forbindelse med snevejr vil vi bestræbe os på at offentliggøre skolens beslutning via Radio MidtVest, Radio Skive, Skolens telefonsvarer (99 14 14 14), Lectio, skolens hjemmeside og mail. Normalt vil beslutningen først blive truffet efter kl. 7.00.

14. Klager

Santktioner
I henhold til udleveret klagevejledning kan du inden for 2 uger skriftligt klage over en sanktion. Klagen har ikke opsættende virkning.

Årskarakter/standpunktskarakter
Klage over årskarakter/standpunktskarakter skal afgives skriftligt senest 2 uger efter, at bedømmelsen af karakteren er bekendtgjort.

15. Regelgrundlag

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser med tilhørende vejledning.

Sidste skoledag

Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14



CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s